Độc quyền sáng chế
Tổ chức Từ ngày Đến ngày
Lọc Tất cả
STT Tên sáng chế Số bằng Tên tổ chức Nhóm sản phẩm dịch vụ Ngày cấp từ ngày Trạng thái Xem
1 MÁY BƠM NƯỚC CHẠY BẰNG SỨC GIÓ 2-0000675-000 Công ty TNHH Trường An 42. Các hoạt động nghiên cứu khoa học 09/01/2008 True
2 MÁY BƠM NƯỚC CHẠY BẰNG SỨC GIÓ 1-0007596-000 Phạm Mã Nhi 42. Các hoạt động nghiên cứu khoa học 23/03/2009 True
3 THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI ĐỘNG NĂNG CỦA BỘ GIẢM XÓC CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THÀNH ĐIỆN NĂNG 1-0012367-000 Nguyễn Đức Trung 42. Các hoạt động nghiên cứu khoa học 12/02/2014 True
4 QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM PHÈN VÀ/HOẶC NƯỚC CỨNG, HOÀN TOÀN BẰNG OXY KHÔNG KHÍ 2-0001048-000 Trần Tuấn 42. Các hoạt động nghiên cứu khoa học 04/03/2013 True
5 BIỂN QUẢNG CÁO CÓ THỂ XOAY ĐƯỢC 2-0001207-000 Dương Bá Khánh 35. Dịch vụ quảng cáo 13/10/2014 True
Tổng cộng5